Montáž

 • V rámci našej činnosti ponúkame tieto práce spojené s montážou okien, dverí a doplnkov:

 • • demontáž starých okien a dverí, búracie práce
  • montáž
  • murárske práce

1. Demontáž starých okien 

 • V prípade požiadaviek zákazníka vykonávame aj demontáž. Pod demontážou sa myslí zdemontovanie krídiel, rámov a parapetných dosiek starých okien a príprava stavebného otvoru na ďalšiu montáž. Podľa želania zákazníka upravujeme stavebný otvor aj na požadovaný rozmer.
 • Prii demontáži sa nedá na 100% vylúčiť poškodenie vonkajšieho a vnútorného odstenia, preto je lepšie k montáži okien pristúpiť pred stavebnou úpravou exteriérovej a interiérovej časti domu.

2. Montáž

 • Našim zákazníkom ponúkame:

 • • klasická montáž
  • 3D montáž
 • Klasická montáž

 • Klasická montáž predstavuje osadenie okien do váhy, ukotvenie pomocou TURBO skrutiek cez okenný rám a vyplnenie pripájacej špáry PUR penou. Od presnosti osadenia závisí dlhodobá funkčnosť okien, a preto používame kvalitné nemecké vodováhy STABILA primeraných dĺžok.
 • 3D montáž

 • 3D montáž je nový, dokonalejší spôsob, ako efektívne utesniť a predovšetkým chrániť kritické miesta po obvode okenných rámov príp. vonkajších dverí, výkladov a vrát. V súčasnosti prevládajúci jediný spôsob montáže je z dlhodobého hľadiska nedostatočný, pretože neberie ohľad na prirodzenú vlhkosť v miestnosti, ktorá sa zráža práve v mieste s najnižšou teplotou - pripájacej špáre - a poškodzuje tepelnú izoláciu. Z exteriérovej strany potom môže byť pripájacia špára namáhaná zvýšenou nasiakavosťou omietky, netesnosti parapetov a pod. 
 • Výhody tohto systému
  • Vyššia odolnosť proti zatekaniu 
  • Tesnosť proti prievanu a prenikaniu chladu 
  • Zabráni prenikaniu prachu do špáry 
  • Vyššia odolnosť v špáre proti akustickému tlaku a zvýšeniu útlmu hluku 
  • Predĺženie životnosti výplne ako i celku 
  • Zníženie rizika vzniku porúch (neestetické praskliny, vznik máp po zatekaní popr. zahnitie drevených rámov a vznik plesní) 
  • Zvýšenie dilatačnej schopnosti 
  • Prenesenie vnútorných síl v konštrukcii v dôsledku objemových zmien a rozdielnosti povahy stavebných materiálov 
  • Prenesenie vonkajšieho zaťaženia prostredím (nárazový vietor, otrasy) a teploty 
  • Možnosť ďalšieho časového predĺženia medzi osadením výplní a vykonávaním omietok alebo zateplovacích systémov. (PUR pena nie je vystavená UV žiareniu, do konštrukcie nepreniká voda a pod.)
 • Tento systém je rozdelený do tzv. troch zón. Na materiály v jednotlivých zónach sú kladené rozdielne požiadavky s ohľadom na spôsob namáhania. Použité materiály majú za úlohu maximálne eliminovať a odolávať nežiaducim vonkajším vplyvom, ktoré na tieto miesta pôsobia.
 

 • Zóna 1: Namáhaná vplyvom vonkajšieho prostredia (exteriérová strana).
  Zvolený materiál tu musí zabrániť prenikaniu dažďa, vetra a prachu. Musí byť vodotesný. Zároveň musí umožniť odviesť vlhkosť z pripojovacej špáry do vonkajšieho prostredia, preto i paropriepustný.
 • Zóna 2: Namáhaná vnútorným zaťažením v konštrukcii v dôsledku objemových zmien a rozdielnosti povahy stavebných materiálov a vonkajším zaťažením prostredia a teploty (nárazový vietor, otrasy a pod.). Tu je úlohou materiálu zabrániť prenikaniu chladu a hluku do budovy a umožniť priestorovú rozťažnosť (dilatáciu) okna a stavby. Zároveň tepelne a zvukovo oddeliť vnútorné a vonkajšie prostredie.
 • Zóna 3: Namáhaná vplyvom vnútorného prostredia - teplota a vlhkosť (interiérová strana). Úlohou zvoleného materiálu je maximálne eliminovať prenikanie vzdušnej vlhkosti do konštrukcie (do pripájacej špáry s tepelnou izoláciou) spôsobenej prevádzkou v objekte (kúpeľne, kuchyne a pod.) a zabrániť tak tvorbe plesní v okolí týchto špár. Ďalej zabrániť vzniku drobných trhlín vplyvom objemových zmien. Táto oblasť oddeľuje vonkajšiu a vnútornú klímu. Požiadavkou je, aby materiál bol parotesný a pružný.
 • Zónu 1 zabezpečuje exteriérová tesniaca páska, ktorá je vodotesná a paropriepustná. Zónu 2 zabezpečuje PUR pena. V interiérovej časti sa používa na chránenie pripájacej špáry interiérová tesniaca páska, ktorá je paronepriepustná.
 

3. Murárske práce

 • Naša firma zabezpečuje kompletné služby pozostávajúce aj z finálnej úpravy odstení. Pri demontáži môže dôjsť k narušeniu špaliet alebo je potrebné prekryť pripájaciu špáru, preto je nutné na odstenie naniesť novú vrstvu vyrovnávacej hmoty. Na vyspravenie špaliet okolo okien a dverí používame jednovrstvovú vápennocementovú omietku, ktorá sa dá použiť aj na väčšiu hrúbku, bez toho aby došlo k praskaniu omietky.
 • Po dohode so zákazníkom montujeme na kvalitnejšie vonkajšie a vnútorné omurovanie inštalovaných dverí a okien špeciálny okenný dilatačný profil.
 • Výhody dilatačného profilu:
  • znižuje prácnosť dokončenia špalety
  • zabraňuje vytvoreniu trhliny medzi rámovým profilom a omietkou
  • urýchľuje postup čistiacich prác
 • Dilatačné profily slúžia predovšetkým oknám a dverám vo vnútri ako aj zvonku, ako tesniace, omietkové a ochranné profily. Montujú sa priamo na vonkajšie a vnútorné plochy rámových profilov. Profily musia byt umiestené tak, aby bol dosiahnutý potrebný nános omietky.
 • Dilatačné profily prejavia svoju silu predovšetkým v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu, a to tým, že zamedzia tvorbe trhlín v omietke. Po ukončení omietkárskych prác, môže byť odstránená zlomiteľná ochranná lamela.
 • Vďaka dilatačnému profilu dosiahnete presného, opticky dokonalého ukončenia omietkovej plochy. Mimo toho nepriepustnosť škáry cez dilatačný profil, i pri teplotných zmenách nenaruší rámový profil.